Algemene voorwaarden vakantiehuisjeappelscha.nl

 

1.  VERHUUR EN HUUR

a.  Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis gelegen in: Appelscha, Schapendrift nummer 3 verder te noemen 'het gehuurde';

b.  Met inventaris.

c.  Het gehuurde mag door niet meer dan 4 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

d.  In het gehuurde zijn huisdieren toegestaan mits overlegd met de verhuurder.

e.  In het gehuurde is roken niet toegestaan.

f.  De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakan­tiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief normaal gebruik van elektriciteit, gas en water.

g.  Niet inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, bad­handdoeken, washandjes en theedoeken.

h.  Wčl inbegrepen zijn kussens en dekens voor 4 per­sonen.

2.  HUURPERIODE

Als afgesproken tussen huurder en verhuurder.

3.  HUURPRIJS

De huurprijs voor deze periode is als overeengekomen tussen de huurder en verhuurder
plus een waarborgsom (zie artikel 4) van:  € 100,-.

De aanbetaling van € 75,- dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Het uiteindelijke huurbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te zijn betaald.

4.  WAARBORGSOM

Huurder betaalt uiterlijk 30 dagen voor aankomst aan de verhuurder een waarborgsom van:  € 100,-- . De verhuurder zal bij het einde van de huur deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 8).


5.  ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 6 weken voor de begindatum van de huur­periode, blijft hij 25% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 4 weken 50% en vanaf 2 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 100%.
Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd. 

6.  VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

7.  VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

8.  SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris en overmatig energieverbruik, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.


9.  KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en diens instruc­ties zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ver­huurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

10.  WANPRESTATIE VERHUURDER

Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan verhuurder mee te delen. Verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.


11.  WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeen- k­omst niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.